Przejdź do treści

Mediacja

Logo footer
Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w której to strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie wypracowują porozumienie satysfakcjonujące obie strony. Mediacje można zastosować we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza taką możliwość. Szczególną rolę pełnią one w sprawach rodzinnych, albowiem są narzędziem, dzięki któremu mogą Państwo ustalić sposób podziału opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, a także kwestie związane ze wspólnym majątkiem. Mediacje są wykorzystywane także w prawie karnym, jak i w sprawach dotyczących nieletnich. Pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym ma istotny wpływ na orzeczenie Sądu. Wielokrotnie mediacje dają także pozytywny wynik w sprawach cywilnych i gospodarczych, np. dotyczących zapłaty, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, działu spadku, zachowku czy zaległego wynagrodzenia za pracę. Mediacje mogą być prowadzone zarówno przed skierowaniem sprawy do Sadu, jak i w trakcie postępowania sądowego.
Podstawowe zasady mediacji:
 • dobrowolność – udział w spotkaniu mediacyjnym jest dobrowolny, każdy z uczestników spotkania musi wyrazić zgodę na mediację;
 • bezstronność – mediacja jest prowadzona przez bezstronnego mediatora, który pomaga stronom w sformułowaniu warunków ugody; mediator nie reprezentuje żadnej ze stron konfliktu;
 • poufność – na każdym etapie mediacja jest objęta zasadą poufności; tajność przebiegu mediacji oraz jej wszystkich szczegółów są chronione prawnie; mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa;
 • mediator czuwa nad spokojnym, konstruktywnym przebiegiem mediacji;
 • mediacje prowadzą do sformułowania ugody akceptowanej przez obie strony;
 • ugoda podpisana przez strony po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem.
Korzyści z mediacji:
 • wpływ stron na treść zawartego porozumienia;
 • oszczędność czasu;
 • mediacja przerywa bieg terminu przedawnienia;
 • ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem;
 • przebieg mediacji jest przyjazny dla stron, spotkania odbywają się na neutralnym gruncie.

Celem umówienia się na mediacje zapraszamy do kontaktu.

Logo footer
Lokalizacja
ul. Jagiellońska 90/7, Szczecin
ul. Jagiellońska 90/9, Szczecin
ul. Emilii Plater 7c/16, Szczecin
ul. Wielka Odrzańska 18/1, Szczecin
ul. Gwarna 13/16, Poznań

Copyright © 2023 - Centrum Psychoterapii&Coachingu Synergia
Przygotowanie i wdrożenie: G@RT