Przejdź do treści

TeleSynergia

Darmowa infolinia dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia psychologicznego lub chwili rozmowy

Jesteś osobą potrzebującą, której nie stać na terapię?

Zgłoś się do nas po darmową pomoc.

Wsparcia udzielają studenci psychologii, osoby empatyczne i chcące nieść nieodpłatną pomoc. 

Chcesz pracować w telefonie wsparcia dla wszystkich potrzebujących? Nie
zwlekaj.

 

Już dziś zapisz się na praktyki w darmowej infolinii
TeleSynergia.

RÓŻNE PROBLEMY, RÓŻNE ROZWIĄZANIA.
Telefon działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -21:00

ZASADY ABC FUNKCJONOWANIA TELEFONU TeleSynergia:
Anonimowo – dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania;
Chętnie – konsultanci TeleSynergii gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Postarają się
okazać wsparcie na miarę swoich możliwości;
Dyskretnie – wszystko, o czym powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a konsultantami. Jeśli
poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc- –
konsultanci zajmą się tym.

KIM SĄ KONSULTANCI TELEFONU?
Grupa psychologów – STUDENTÓW dyżurujących przy telefonie dla osób w kryzysie. Każdy ma
doświadczenie w pracy z osobami w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebującymi pomocy. Potrafią
słuchać i rozumieją ludzi. Pomagają im rozmawiając o sprawach dla nich ważnych i trudnych. Nie dają
gotowych rad i rozwiązań. Razem z rozmówcami zastanawiają się, co mogą zrobić, by przezwyciężyć
kłopoty i problemy.

NA JAKI TEMAT MOŻNA POROZMAWIAĆ?
skontaktuj się w chwili, gdy potrzebujesz wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla Ciebie ważne lub
sprawia ci kłopot;
czujesz złość, smutek, zniechęcenie, żal – podziel się tym, co właśnie przeżywasz;
doświadczasz przemocy lub jesteś w niebezpiecznej sytuacji;
jest jakiś inny problem, którym chcesz się podzielić.
Konsultanci czekają na Twój telefon!
Nie będą Cię oceniać ani pouczać. Wysłuchają Twojego problemu i razem z Tobą zastanowią się
nad najlepszym jego rozwiązaniem!

Pod numer ten mogą dzwonić tylko osoby dorosłe, aby zgłosić swoje problemy.
Dzwoniący na TeleSynergia ma okazję opowiedzieć o tym, co go trapi. Rozwijając opowieść może
uwolnić się od emocji, które utrudniają intelektualną analizę problemu. W trakcie rozmowy przez telefon
uzyskuje też informację, że jest osobą wartościową, jest w stanie poradzić sobie z problemem, a gdy
sama sobie nie radzi, zasługuje na pomoc innych. Może też uzyskać informacje pomocne dla
rozwiązania problemu.
Można wyróżnić 4 zasadnicze funkcje, jakie pełni telefon zaufania w pomaganiu osobom chorym na
depresję.

2. Telefon zaufania – wsparcie
Telefon zaufania ma stwarzać osobie zgłaszającej się po pomoc możliwość, by w życzliwym,
bezpiecznym i anonimowym kontakcie powierzyła komuś kłębiące się w niej emocje, niezależnie od tego,
z czym są związane. Fundamentalna zasada telefonu zaufania głosi, że możliwość wypowiedzenia się w
ważnych i trudnych dla siebie sprawach, powinna być dostępna każdemu dzwoniącemu, w warunkach
anonimowości i dyskrecji.

Tego typu pomoc telefoniczna opiera się na założeniu, że klient dzwoni z deficytem “pojemności
emocjonalnej”, tzn. z trudnością “pomieszczenia” w sobie i wytrzymania emocji, które przeżywa. 
Pomoc telefonu zaufania polega więc na aktywnym, wspierającym słuchaniu.

Regulamin Infolinii TeleSynergia

§ 1.
DEFINICJE

1. Świadczący usługę – Martyna Jasińska, prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą „Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska”, adres dla
doręczeń: ul. Wielka Odrzańska,18/1, 70-535 Szczecin, e-mail: zarzad@synergia-
centrum.pl, NIP 9551962277, REGON 320632399, będąca organizatorem bezpłatnej
pomocy psychologicznej w ramach infolinii TeleSynergia.
2. Usługa – bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach infolinii TeleSynergia pod
numerem 500 02 76 76.
3. Korzystający – osoba dzwoniąca na numer 500 02 76 76 w celu uzyskania wsparcia
psychologicznego.
4. Konsultant – przedstawiciel świadczącego usługę, będący studentem psychologii,
udzielający wsparcia psychologicznego w ramach infolinii TeleSynergia pod numerem
500 02 76 76.

§ 2.

CEL I SPOSÓB DZIAŁANIA INFOLINII
1. Usługa polega na nawiązaniu połączenia głosowego z Konsultantem.
2. Celem działania infolinii TeleSynergia (dalej jako „Infolinia”) jest dostarczenie
bezpłatnej, telefonicznej pomocy psychologicznej osobom dorosłym w stanie kryzysu
psychicznego (Korzystającym), w tym poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego i
rozmowę wspierającą.
3. Infolinia przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych.
4. Świadczący usługę oraz Konsultant nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez
Korzystającego nieprawdziwych informacji na temat jego wieku (pełnoletniość) oraz
na temat pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Wsparcie psychologiczne jest udzielane tylko w języku polskim, dla osób
znajdujących się na terytorium Polski.
6. Konsultacje telefoniczne prowadzą studenci psychologii.
7. Dyżury telefoniczne Konsultantów odbywają w godzinach podanych na stronie, czyli
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 i w wybrane weekendy.
8. Konsultacje w ramach Infolinii są bezpłatne.
9. Maksymalny czas trwania jednej konsultacji wynosi 30 minut.
10. Koszt połączenia z Infolinią zgodny z taryfą operatora.
11. Możliwość odbycia konsultacji w danej godzinie działania Infolinii przez konkretnego
Korzystającego zależna jest od liczby i długości konsultacji innych Korzystających
łączących się o tej samej lub wcześniejszej porze z Infolinią.
12. Pomoc psychologiczna w ramach Infolinii ma charakter doraźnej pomocy opartej na
wsparciu psychologicznym i emocjonalnym, nie jest formą psychoterapii
telefonicznej.

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Konsultacje odbywane w ramach Infolinii mają charakter anonimowy, dane osobowe
nie są zbierane ani gromadzone, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa nakładają
odmienny obowiązek na Świadczącego usługę, w szczególności w sytuacji
uprawdopodobnionego zagrożenia życia lub zdrowia Korzystającego.

2. Świadczący usługę oraz Konsultant zachowają w tajemnicy wszelkie informacje
uzyskane od Korzystającego w trakcie trwania rozmowy telefonicznej, chyba że
odmienny obowiązek wynika z przepisów prawa.
3. Świadczący usługę, Konsultant oraz Korzystający zobowiązują się do nienagrywania
rozmowy oraz niepublikowania jakichkolwiek informacji z przebiegu rozmowy.
4. Świadczący usługi nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy
psychologicznej za pośrednictwem Infolinii, w szczególności z przyczyn
technicznych.
5. W przypadku stwierdzenia – na podstawie rozmowy telefonicznej w ramach
funkcjonowania Infolinii – istnienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia
Korzystającego, Świadczący usługi oraz Konsultant mają prawo zawiadomić
odpowiednie służby lub osoby najbliższe wskazane przez Korzystającego.
6. Korzystający łącząc się z Infolinią potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego
Regulaminu.
7. Korzystający łącząc się z Infolinią potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą
pełną zdolność do czynności prawnych.
8. W trudnej dla siebie sytuacji Konsultant może skontaktować się z psychologiem
pełniącym dyżur w trakcie jego praktyk w TeleSynergii.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ewentualne spory związane z usługą w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w formie
ugody, natomiast w drugiej kolejności przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Świadczącego
usługę.