Przejdź do treści

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady korzystania ze strony internetowej i płatności internetowych będącego pod adresem internetowym: https://synergia-centrum.pl oraz https://autyzm-centrum.pl, zwanego dalej “Stroną”.
Strona jest prowadzona przez: Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska, ul. Zielone Wzgórze 21/4, 70-781 Szczecin, NIP: 9551962277, zwaną dalej „Administratorem strony”.
Na stronie zakup może dokonywać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej.
Wszystkie zamówienia składane są poprzez stronę https://synergia-centrum.pl/synergia-cennik Składając zamówienie Klient dokonuje płatności poprzez link z nazwą “Link do płatności”, który kieruje użytkownika do płatności na fakturownia.pl. Użytkownik dokonując płatności oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Strony i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
PayPal pobiera niezależnie od Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia kwotę prowizji 6zł którą klient /pacjent winien jest dopłacić do kwoty za sesję. Tabela prowizji – https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-fees

§2 Dane do przelewu:

nr konta bankowego
CENTRUM PSYCHOTERAPII I COACHINGU SYNERGIA 13 1050 1559 1000 0097 4848 2073
w tytule przelewu „przedpłata, dane pacjenta, wizyta w dniu…., ”.
Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na mail : platnosc.synergia@gmail.com

§3 Usługi

Za pośrednictwem strony prowadzona jest sprzedaż usług zwanych dalej „Usługami”.
Umawianie pacjentów na wizytę – Pacjenci przyjmowani są na wizytę do specjalistów po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia. Czas trwania wizyty uzależniony jest od jej rodzaju. Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska zastrzega sobie możliwość przekierowania pacjenta do innego Specjalisty w Centrum.
Pierwsza wizyta w Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia – Pacjenci, którzy przyjdą do Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia po raz pierwszy, proszeni są o przybycie nie wcześniej niż 5 minut przed spotkaniem. Obowiązuje przedpłata na konto bankowe. Przed rozpoczęciem spotkania należy bezwzględnie zgłosić rodzaj rachunku czy faktura czy paragon. Jeżeli FV, to należy pozostawić dane osobowe, nip/pesel, cena wizyty, adres mailowy. FV wystawiana jest do 7 dni roboczych od zgłoszenia psychoterapeucie. Zgłaszanie kolejnych FV proszę kierować na mail synergia.rejestracja@gmail.com
Spóźnienia na wizytę– Spóźnienia na wizytę powyżej 15minut będą traktowane jako rezygnacja i będzie to skutkowało koniecznością dokonania ponownej przedpłaty przed kolejną wizytą. Psychoterapeuta może przyjąć spóźnionego pacjenta, jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnienia kolejnych pacjentów.
Odwołanie wizyty
Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem.
Pacjent jest zobowiązany powiadomić Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia o rezygnacji z wizyty 48 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku braku takiej informacji , pacjent traci wpłatę za wizytę w kwocie 100%. Odwołanie wizyty w jej dniu skutkuje opłatą przez Pacjenta dotyczy to Pacjentów minimum po drugiej sesji, 100% kwoty oraz koniecznością przedpłaty za kolejne spotkanie według cennika. Dane do przelewu: nr konta bankowego CENTRUM PSYCHOTERAPII I COACHINGU SYNERGIA 13 1050 1559 1000 0097 4848 2073 w tytule przelewu „przedpłata, dane pacjenta, wizyta w dniu…., ”. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na mail : platnosc.synergia@gmail.com
Rezygnacji można dokonać telefonicznie pod numerem 697-516-636 w godzinach pracy Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia lub smsem do godziny 20:00 oraz powiadamiając telefonicznie bezpośrednio Psychoterapeutę. Podając swoje dane oraz godzinę i datę spotkania.
Rezygnacja w dniu wizyty lub nie zgłoszenie się na wizytę skutkuje tym, że przed kolejna wizytą pacjent jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości kwoty należnej za wizytę według cennika oraz dokonaniem opłaty w wysokości 100% kwoty za wizytę.

§4 Przedpłata, zwrot płatności

W przypadku braku przedpłaty pacjent zostaje skreślony z zarezerwowanego terminu i w to miejsce zostaje wpisany pacjent oczekujący. Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia nie dokonuje zwrotów za opłacone sesje. PAMIĘTAJ TERAPIA TO NIE KARA , TO TWÓJ ŚWIADOMY WYBÓR!

§5 Odstąpienie od umowy

Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług będzie następowało za pośrednictwem wiadomości e-mail, portali społecznościowych, lub znany lekarz.pl. Klient zamawiając i opłacając konsultację (poradę) wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty. W związku z powyższym niej jest możliwa rezygnacja z zamówionej usługi po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty. Ani zwrot tej zapłaty.
Prawo odstąpienia od umowy to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 48 godzin klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności do 30 dni , przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6 Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z płatnej części serwisu https://synergia-centrum.pl w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: synergia.rejestracja@gmail.com
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
b) przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji – wszelkie okoliczności podnoszone w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu kontaktowym.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7 Wymogi techniczne

Korzystanie ze Strony przez Klienta wymaga: dostępu do sieci Internet, korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1), posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.

§8 Prawa autorskie

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie Stronie (zdjęcia, opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe) są własnością Administratora strony.
Zabrania się ich powielania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Administratora strony.

§9 Ochrona danych osobowych

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora strony w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Administrator strony jest administratorem danych osobowych.
Strona zbiera jedynie dane podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, a także w celach marketingowych i promocyjnych.
Każda osoba dokonująca zakupów i rejestrująca się na stronie wyraża zgodę na otrzymywanie (na wpisany przez siebie adres e-mail) informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach regulaminu itp.
Informacje handlowe, marketingowe, o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach lub promujących produkty partnerów strony przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
Administrator strony informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
Dane klientów podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W dowolnej chwili Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia a także do żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§10 Postanowienia końcowe

Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu strony .
W przypadku zmian w Regulaminie, strona poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej 7 dni przed tą datą.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Administrator strony zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych strony zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej strony z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Strona podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2021 r.

Lokalizacja
ul. Jagiellońska 90/7, Szczecin
ul. Jagiellońska 90/9, Szczecin
ul. Emilii Plater 7c/16, Szczecin
ul. Wielka Odrzańska 18/1, Szczecin
ul. Gwarna 13/16, Poznań

Copyright © 2023 - Centrum Psychoterapii&Coachingu Synergia
Przygotowanie i wdrożenie: G@RT